Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen 30 osp

Tutkinnon osan tiivistelmä

Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen tutkinnon osassa sukelletaan nuoruuteen lisäten tietoa tuohon ainutlaatuiseen ikävaiheeseen liittyvistä erityispiirteistä, nuoruuden ilmiöistä, nuoren kehityshaasteista ja nuorta suojaavista tekijöistä. 

Käymme läpi nuoriso- ja yhteisöohjaajan roolia nuoren terveen kasvun ja hyvinvoinnin lisääjänä. Tutkinnon osassa saa konkreettisia menetelmiä, ideoita ja pääse treenaamaan taitoja, joita tarvitaan nuoria kohtaavana ja auttavana ammattilaisena ja aktiivisena, tekemistä asiallisesti perustelevana, työyhteisön jäsenenä. Tarkastelemme kurssilla myös kuinka toiminnassa otetaan huomioon nuoren ympärillä oleva ja toimiva verkosto (perhe, lähiverkosto & monialaiset verkostot) ja tarpeen mukaan luodaan yhteistyötä eri verkostojen välille. 

Tutkinnon osassa opitaan projektimaisen toiminnan perusprinsiipit. Opiskelija pääsee itse suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan projektimaista toimintaa työelämässä. 

Tutkinnon osassa opitaan keinoja edistää osallisuutta ja kannustaa vaikuttamiseen sekä löydetään tapoja ja menetelmiä ohjata nuoria eettiseen ajatteluun ja arvojen pohtimiseen. Opimme myös digitaalisten toimintaympäristöjen käytön hyödyntämisen ohjaustyössä ja kuinka voit toteuttaa teknologia- ja mediakasvatusta nuoriso- ja yhteisöohjaajana.  

Osaamisen hankkiminen Kanneljärven Opistolla 

Tähän tutkinnon osaan kuuluu kolme nuorisotyöhön syventyvää ja inspiroivaa teemapäiväkokonaisuutta.

Ensimmäisillä teemapäivillä käydään läpi tietoa nuoruudesta, sen ilmiöistä ja saat tietoa sekä välineitä auttaa ja tukea nuorten kasvua ja hyvinvointia.  Käymme yhdessä läpi nuorisotyönhistorian pääpiirteet ja saat ohjeet kuinka suunnitella projektimaista toimintaa.

Toisilla teemapäivillä keskitytään nuorten eri verkostoihin (perhe, lähiverkostot ja moniammatilliset verkostot) sekä voimavara- ja ratkaisukeskeiseen työtapaan. Näillä lähipäivillä käydään läpi opiskelijoiden projekteihin liittyviä ideoita ja tavoitteita.

Kolmansilla teemapäivillä syvennymme nuorten osallisuuden lisäämisen keinoihin ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin sekä eettiseen ajatteluun, arvojen pohtimiseen ja digi- sekä mediakasvatustaitoihin.

 

Osaamisen hankkiminen työpaikalla 

Osaamista hankitaan työpaikalla, yrityksessä tai yhdistyksessä, jossa on ohjattavana nuoria eli alle 30 vuotiaita asiakkaita.

Opiskelija hankkii osaamista tehden työnantajan antamia työtehtäviä ja suunnittellen sekä toteuttaen pienen nuoria osallistavan ja nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia lisäävän projektin yhteistyössä työyhteisön kanssa. Projekti nojaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin.

Osaamisen osoittaminen työpaikalla (Näyttö) 

Osaaminen osoitetaan ohjaamalla nuoria suunnitelmallisesti heidän kasvua mahdollistaen ja hyvinvointia lisäten noin viikon ajan työskentelemällä normaalisti opiskelijalle annetuissa työtehtävissä. Näyttöön voi kuulua osia opiskelijan suunnittelemasta ja toteuttamasta projektista.

Tärkeää näytössä on myös osoittaa osaamisensa työtä ohjaavien ajantasaisten säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden tietämyksestä. Sekä itsearviointi, kuinka opiskelija arvioi ja kehittää toimintaansa.

 

Linkki tutkinnon osan e-perusteisiin
Lue lisää tutkinnon osasta tästä

 

nuoren kasvun ja hyvinvoinnin

                 Tutkinnon osan vastaavan yhteystiedot

Laura Salmela p. 044 357 8194  laura.salmela@kannelopisto.fi